วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งานวิจัยทางการศึกษาที่อยากจะทำ


หัวข้องานวิจัย มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในทัศนของบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย


  1. เพื่อศึกษามาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในทัศนของบุคลากรทางการศึกษา

  2. เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัมนาเด็กเล็ก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในทัศนของบุคลากรทางการศึกษา

ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปร  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา ,ตำแหน่งบุคลากร, ประสบการณ์การทำงาน , ขนาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกเป็น 4 ด้านคือ

1.) ด้านบุคลการและการจัดการ


2) ด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัย


3.) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร


4.) ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามคิดเห็นแบบ Rating scal จำแนกเป็น 3 ตอน คือ


ตอนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม


ตอนที่ 2. แบบสอบถามความคิดเห็นมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทัศนของบุคลาการทางการศึกา


ตอนที่ 3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอศรีเมืองใหม่ สามารถนำผลที่ได้จาการวิจัยมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีกำหนด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น